Sunday, December 02, 2007

肥佬老婆

我睇,我真係失败的老婆。

第一:我完全唔记得我老公今日要赛马拉松。

第二:我成日唔记得他几时返KL。

第三:我从来唔会记得他几时需要买么也,几时需要用么也。

就以以上三条犯列,唉,我真是肥佬兼失败的老婆。

No comments: